Producenci
Bestsellery
Lina Statyczna Tendon Speleo 10 mm, na metry kod: 4896
Lina Statyczna Tendon Speleo 10 mm, na metry kod: 4896

6,99 zł

Cena regularna: 8,90 zł

Najniższa cena: 6,89 zł
szt.
Lina Statyczna Tendon 4Work 10.5mm czarna, na metry kod: 11221
Lina Statyczna Tendon 4Work 10.5mm czarna, na metry kod: 11221

7,19 zł

Cena regularna: 8,90 zł

Najniższa cena: 7,19 zł
szt.
Lina Dynamiczna Tendon Smart 10mm, na metry czarna kod: 7795
Lina Dynamiczna Tendon Smart 10mm, na metry czarna kod: 7795

7,99 zł

Cena regularna: 10,50 zł

Najniższa cena: 7,92 zł
szt.
Promocje
Namiot Wild Country Helm Compact 1
Namiot Wild Country Helm Compact 1

1 104,91 zł

Cena regularna: 1 299,90 zł

Najniższa cena: 1 299,90 zł
szt.
Namiot Wild Country Helm Compact 2-osobowy
Namiot Wild Country Helm Compact 2-osobowy

1 359,91 zł

Cena regularna: 1 599,90 zł

Najniższa cena: 1 599,90 zł
szt.
Namiot Wild Country Coshee Micro 1-osobowy
Namiot Wild Country Coshee Micro 1-osobowy

849,91 zł

Cena regularna: 999,90 zł

Najniższa cena: 749,93 zł
szt.
Raczki Black Diamond Distance Spike
Raczki Black Diamond Distance Spike

319,20 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 319,20 zł
Nowości
Śpiwór Sea To Summit Spark SPI Long
Śpiwór Sea To Summit Spark SPI Long

1 799,90 zł

szt.
Śpiwór Sea To Summit Spark SPI Reg
Śpiwór Sea To Summit Spark SPI Reg

1 799,90 zł

szt.
Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

„Multan-Ex” S.c. Mirosława Choińska, Jan Choiński z siedzibą w Warszawie na Al. Jana Pawła II 32, NIP: 5251012049, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”.

 

„Multan-Ex” S.c. Mirosława Choińska, Jan Choiński z siedzibą w Warszawie na Al. Jana Pawła II 32. Działalność prowadzona jest pod numerem identyfikacyjnym NIP: 5251012049, e-mail: sklep@multanex.pl, tel. 22 620 36 76. Multan-Ex s.c. prowadzi sklep mutltanex.pl; sprzedaż w serwisach partnerskich allegro.pl (konto: Multan_Extreme)

 

Jaki jest podstawa, zakres i cel przetwarzanych danych?

 

Zgodnie z rozporządzeniem, informujemy że

danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; Dane osobowe zbierane przez „Multan-Ex” S.C. obejmują:

- imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres email, adres ip,

- dane do faktur (nip, regon, pesel)

przetwarzaniem jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

administratorem danych jest oznacza osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; tym samym w sklepie multanex.pl administratorami danych osobowych jest „Multan-Ex” S.c. Mirosława Choińska, Jan Choiński z siedzibą w Warszawie na Al. Jana Pawła II 32 podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Dane osobowe zbierane są w celach:

realizacji umowy zawartej z „Multan-Ex” S.c.. i na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody,

marketingowych, tj. informowanie o akcjach promocyjnych, udział w konkursach, informatory newsletter o ile Klient wyraził na taki cel odrębną zgodę,

rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

prowadzenia konta użytkownika.

Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Zgoda wyrażana jest elektronicznie i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: sklep@multanex.pl Informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy może spowodować, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane– do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe przetwarzane będą przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz (w oparciu o szczegółowe umowy) podmioty realizujące na rzecz „Multan-Ex” S.c. Mirosława Choińska, Jan Choiński z siedzibą w Warszawie na Al. Jana Pawła II 32 usługi informatyczne, pocztowe, doradcze (prawne, księgowe).

Jakie masz uprawnienia do „Multan-Ex” S.c. Mirosława Choińska, Jan Choiński z siedzibą w Warszawie na Al. Jana Pawła II 32w zakresie przetwarzania danych?

 

Osoba, której dane dotyczą, może żądać by „Multan-Ex” S.c. Mirosława Choińska, Jan Choiński z siedzibą w Warszawie na Al. Jana Pawła II 32 poinformowała ją o m.in.:

  • celach przetwarzania;
  • kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • planowanym okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

 

MultanEx s.c. informuje osobę, której dane osobowe dotyczą za pośrednictwem:

  1. a) drogi elektronicznej.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, bez podania przyczyny, do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania ich kopii) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być realizowane pocztą elektroniczną na adres sklep@multanex.pl Jeżeli MultanEx s.c. nie podejmie działań wnioskowanych przez osobę, której dotyczą dane osobowe, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Kupującego o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych środków ochrony prawnej.

Działania podejmowane przez MultanEx s.c. w wykonaniu obowiązków określonych są wolne od opłat. Jednakże, jeżeli żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, MultanEx s.c. może:

  1. a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  2. b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

O sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych MultanEx s.c. informuje każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione te dane. Obowiązek ten jest wyłączony gdy jego spełnienie okaże się niemożliwe albo będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. O poczynionych krokach dotyczących informowania podmiotów przetwarzających dane osobowe, MultanEx s.c. informuje osoby, których dane dotyczą.

 

Jakie zabezpieczenia stosujemy?

 

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Serwis MultanEx s.c wykorzystuje bezpieczne połączenie „https”, którego bezpieczeństwo polega na szyfrowaniu wszystkich informacji o zawieranej transakcji

zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem autoryzacją i ograniczonym zasięgiem dostępu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

 

Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.

Twoje dane przekazujemy do:

firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery,

dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej,

dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,

osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,

dostawcom usług internetowych np. Google,

dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów,

dostawcom oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami,

dostawcy platformy płatniczej Płatności Przelewy24.pl usługę świadczy: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935 za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,

dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,

podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,

dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym,

firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield.

Czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe są przetwarzany w sposób zautomatyzowany. Otrzymujemy je od partnerów i przekazujemy do operatorów informatycznych, logistycznych w celu realizacji umowy i/lub informowania o postępie realizacji umowy.

 
 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 22 620 36 76

Email: sklep@multanex.pl

Waluty
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium